Saturday, October 4, 2014

पाऊस १८

पाऊस १८

नेमका ऑफ़ीस ला 
जायच्या वेळेसच सुरू होतो....

ट्रेकींग ला गेलो की 
मुद्दाम कुठेतरी लपून बसतो..

तो पडतोय म्हणून चहा ,
गरमा गरम भजींचा बेत बनवावा 
आणि तो गायब होतो.. 


रेनकोटचं ओझं घेऊन 
बाहेर पडतो 
आणि सगळीकडे तो 
उन्ह पसरून देतो... 

बस एवढंच.. 

फ़क्त एवढंच ..! 

बाकी तसा 
पाऊस शहाणा आहे.. !! 

-अजय